رول های سلفونی همراه با چاپ

رول و پاکت های سلفون چاپی از مواد پلی پروپلین تشکیل شده و به علت شفاف بودن فیلم درصنایع غذایی و بسته بندی مورد استفاده قرار می گیرد