کیسه های نایلکس رکابی همراه با چاپ

کیسه های نایلکس و رکابی از مواد پلی اتیلن هایدنسیتی تشکیل شده و به علت استحکام بالا،خشک و غیرارتجاعی بودن فیلم در تولید و ساخت کیسه های خرید رکابی مورد استفاده قرار می گیرد